موضوع(فیزیک 1)

 ردیف

جزوه فصل یک 

1

تکلیف 1 - 1

2
پاسخ تکلیف 1-1 3
تکلیف 1 - 2 4
پاسخ پرسشهای متن و آخر فصل1 5
پاسخ تکلیف 1-2 6
جزوه فصل دوم 7
تمرین فشار مایعات و فشار کل 8
جزوه ترمودینامیک ( رشته ریاضی) 9
پاسخ پرسشهای جزوه فصل دوم 10
پاسخ پرسشهای جزوه فصل اول 11
جزوه فصل سوم 12
تکالیف فصل سوم قسمت اول 13
پاسخ پرسشهای جزوه فصل  سوم 14
جزوه فصل چهارم - مشترک 15
پاسخ پرسشهای فصل چهارم مشترک 16
پاسخ پرسشهای جزوه ترمودینامیک(رشته ریاضی) 17