صفحه اصلی

PDF

دانلود

جزوه فصل یک 

1

PDF دانلود

تکلیف 1 - 1

2

PDF دانلود

پاسخ تکلیف 1-1

3

PDF دانلود

تکلیف 1 - 2

4

PDF دانلود

پاسخ پرسشهای متن و آخر فصل1

5

PDF دانلود

پاسخ تکلیف 1-2

6

PDF دانلود

جزوه فصل دوم

7

PDF دانلود

تمرین فشار مایعات و فشار کل

8

PDF دانلود

جزوه ترمودینامیک ( رشته ریاضی)

9

PDF دانلود

پاسخ پرسشهای جزوه فصل دوم

10

PDF دانلود

پاسخ پرسشهای جزوه فصل اول

11

PDF دانلود

جزوه فصل سوم

12

PDF دانلود

تکالیف فصل سوم قسمت اول

13

PDF دانلود

پاسخ پرسشهای جزوه فصل  سوم

14

PDF دانلود

جزوه فصل چهارم - مشترک

15

PDF دانلود

پاسخ پرسشهای فصل چهارم مشترک

16

PDF دانلود

پاسخ پرسشهای جزوه ترمودینامیک(رشته ریاضی)

17