صفحه اصلی

PDF

دانلود
جزوه فصل یک 

1

PDF
دانلود
نمونه سوال 1 فصل 1

2

PDF دانلود
تمرین 1

3

PDF دانلود

پاسخ تمرین1

4

PDF دانلود
پاسخ نمونه سوال 1 فصل 1

5

PDF دانلود
تمرین 2

6

PDF دانلود

پاسخ تمرین2

7

PDF دانلود

پاسخ سوالات جزوه و کتاب فصل1تا انرژی پتانسیل الکتریکی

8

PDF دانلود

تمرین 3

9

PDF دانلود

تمرین4

10

PDF دانلود

پاسخ تمرین 3

11

PDF دانلود

پاسخ تمرین 4

12

PDF

دانلود

تمرین 5

13

PDF دانلود

تمرین 6

14

PDF دانلود

پاسخ تمرین 5

15

PDF دانلود

پاسخ تمرین 6

16

PDF دانلود

ادامه پاسخ های سوالات جزوه فصل یک

17

PDF دانلود

جزوه فصل دوم

18

PDF دانلود

نمونه سوال فصل دوم قسمت اول

19

PDF دانلود

پاسخ سوالات جزوه و کتاب فصل دوم

20

PDF دانلود

جزوه فصل سوم تجربی

21

PDF دانلود

جزوه فصل سوم ریاضی

22

PDF دانلود

جزوه فصل چهارم ریاضی

23

PDF دانلود

نمونه سوال مغناطیس - 1

24

PDF دانلود

نمونه سوال مغناطیس - 2

25

PDF دانلود

نمونه سوال مغناطیس و الکترومغناطیس-3

26

PDF دانلود

نمونه سوال مغناطیس و الکترومغناطیس-4

27